Giấy phép lao động


Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, sau khi được cấp giấy phép lao độn

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ngày 20 tháng 1 năm 2014 Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội ban hàng Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH qui định chi tiết thi hành Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Sau

♦ Văn bản pháp luật

Thủ tục sau cấp giấy phép lao động

Sau khi người lao động lao động nước ngoài đã được cấp Giấy phép lao động, cần thực hiện những công việc sau:

  • Đối với trường hợp người lao động làm việc được cấp phép theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động, sau khi được cấp hoặc cấp lại do hết hạn giấy phép lao động người lao động và người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động trước thời điểm người lao động dự kiến làm việc. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao giấy phép lao động đã được cấp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
  • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thu lại giấy phép lao động đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP của người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp trực tiếp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cấp giấy phép lao động đó. Trường hợp không thu lại được giấy phép lao động thì phải báo cáo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Báo cáo định kỳ:
    • Người sử dụng lao động thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, trước ngày 05 tháng 7 và hằng năm, trước ngày 05 tháng 01 năm kế tiếp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đóng trụ sở chính, thực hiện dự án, thực hiện gói thầu về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH;
    • Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc tại chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc cơ sở khác của người sử dụng lao động đó ở trong và ngoài tỉnh, thành phố với thời hạn ít nhất 10 ngày trong 01 tháng hoặc ít nhất 30 ngày cộng dồn trong 01 năm thì người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản về thời gian làm việc, vị trí công việc của người lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh, thành phố và kèm theo bản sao giấy phép lao động đã được cấp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài đến làm việc.
  • Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài bị thu hồi giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP thì người lao động nước ngoài phải nộp lại giấy phép lao động đó cho người sử dụng lao động.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động

  • Báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm: 06 tháng định kỳ trước ngày 05 dương lịch tháng 7 hàng năm trước ngày 05 tháng 01 năm kế tiếp người sử dụng lao động phải nộp báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài tại đơn vị mình tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan quản lý lao động cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của đơn vị.
  • Ngoài ra, người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc tại chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc cơ sở khác của người sử dụng lao động đó ở trong và ngoài tỉnh, thành phố với thời hạn ít nhất 10 ngày trong 01 tháng hoặc ít nhất 30 ngày cộng dồn trong 01 năm thì người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản về thời gian làm việc, vị trí công việc của người lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh, thành phố và kèm theo bản sao giấy phép lao động đã được cấp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài đến làm việc hoặc cơ quan quản lý lao động nơi người lao động nước ngoài đến làm việc.

Mẫu số 16: Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động.

Qui định chung về giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Là văn bản hướng dẫn các qui định của bộ luật lao động về lao đông nước ngoài làm việc tại Việt Nam Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 đã qui định những nội dung chung nhất liên quan đến điều kiện về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong đó qui định vè các trường hợp phải cấp giấy phép lao động, các trường hợp không cần xin giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và các nội dung liên quan khác.

Chi tiết văn bản tham khảo: Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Qui định chi tiết về giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nhằm qui định chi tiết các qui định của Bộ luật Lao động và Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 về quản lý và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Thông tư số 33/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 được ban hành để hướng dẫn chi tiết và là căn cứ để triển khai cụ thể trên thực tế các nội dung liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Chi tiết văn bản tham khảo: Thông tư số 3/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 1 năm 2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội qui định chi tiết một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 về quản lý và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An
Liên hệ
Văn phòng tại Hà Nội

Mobile : 09 33 11 33 66

Email : info@luatvietan.vn

Tư vấn luật Online

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Mobile : 0977 86 08 08

Email : saigon@luatvietan.vn

Tư vấn luật Online