Văn bản pháp luật

Tư vấn điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ

Tư vấn điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ

Theo thông tư của bộ tài chính số 19/2003 TT-BTC ngày 20/3/2003 hướng dẫn điều chỉnh tăng,giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần. 1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các công ty cổ phần thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghi

Ban hành hệ thống ngành kinh tế của việt nam

Ban hành hệ thống ngành kinh tế của việt nam

Theo quyết định số 10/2007 của thủ tướng chính phủ Quyết định này Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam gồm 5 cấp: - Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hoá theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U; - Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã […]

Thumb

Nghị định số 103/2006 Luật Sở hữu trí tuệ

  THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp   Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 [&hell

Nghị định về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Nghị định về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

                       NGHỊ ĐỊNH Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước ___________________   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6

Thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử

Thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin [&h

Trang 1 của 3123